آمار، اطلاعات و تحلیل سری های زمانی

نمایش کل اخبار

انرژی جهانی

شورای انرژی جهانی شبکه اصلی بی طرفی از رهبران وتمرین کنندگان است که از یک سیستم انرژی ارزان قیمت، پایدار و محیط زیست برای بیشترین سود همه استفاده می کند. شورای سازمان ملل متحد در سال 1923 تشکیل شده است که کل ان