حسن ثاقب

دارای مدرک دکتری تجارت بین الملل و عضو هیات علمی و مدیر گروه بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با 20 سال سابقه هستم. سوابق مطالعاتی، پ

رضا بنایی

کارشناس رسمی دادگستری در امور گمرکی ، سوابق اداری در زمینه ارزیابی در گمرک ، عضو هیئت رئیسه گمرک ایران

مجید قربانی فراز

مجید قربانی فراز(کارشناس ارشد روابط تجاری-سیاسی بین المللی و مدرس دانشگاه) رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در الجزایر طی سال های ۱۳۸۶ لغایت تیر ماه ۱۳۸۹ مسئو

سعید نجم روشن

ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺠﻢ روﺷﻦ داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮي ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿ ﮏ، ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺣﻮز