درخواست مشاوره تلفنی


نام مشاوره : سعید نجم روشن

هزینه هر ساعت مشاوره : 2000000 ریال

معرفی کوتاه: ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺠﻢ روﺷﻦ داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮي ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿ ﮏ، ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، آﻣﺎده اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺪاث و راه اﻧﺪازي واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري، ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.


اگر قبلاً در این سایت ثبت نام کرده اید لطفاً وارد کاربری خود شوید و در غیر این صورت فرم زیر را تکمیل کنید تا عضوی از سایت ما شوید

ثبت نام