مجید قربانی فراز

مدير كل دفتر نوسازي، تحول و فناوری اطلاعات

سوابق علمی :

-کارشناس ارشد روابط تجاری-سیاسی بین المللی و مدرس دانشگاه

سوابق تجربی:

-رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در الجزایر طی سال های 1386 لغایت تیر ماه 1389

-مسئول و کارشناس امور تجاری عراق از 1390 تا مهر 1394

-رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور جمهوری تونس 1394 لغایت مهر 1397

-مسئول امور تجاری اتحادیه اروپا از آبان 1397 تا شهریور 1399

-هماهنگ کننده امور مرکز تجارت بین الملل (ITC) در(ITPO)  از سال 1397 لغایت 1400 ه.ش