یوسف لطفی

 اینجانب یوسف لطفی  از سال 1380لغایت 1381 در شهرداری تهران به عنوان ممیز وناظر اداره درامد در طرح ممیزی مرحله چهارم شهرتهران فعالیت داشته ودرادامه تا سال1386 در نشریه اصناف ایران زیر مجموعه مرکز امور اصناف وبازرگانان،مجله اصناف  متعلق به مجمع امور صنفی توزیعی وخدماتی تهران به عنوان خبرنگار فعالیت داشتم.در سال 1386 ودر شروع دوردوم فعالیت شورای اصناف کشور به عنوان مسول روابط عمومی وارتباط با رسانه مدیریت روابط عمومی این سازمان فعالیت خود را آغاز نموده که این فعالیت، تاکنون و با عنوان مسولیت ارتباط با رسانه های اتاق اصناف ایران ادامه دارد. اینجانب از سال 1380لغایت 1381 در شهرداری تهران به عنوان ممیز وناظر اداره درامد در طرح ممیزی مرحله چهارم شهرتهران فعالیت داشته ودرادامه تا سال1386 در نشریه اصناف ایران زیر مجموعه مرکز امور اصناف وبازرگانان،مجله اصناف  متعلق به مجمع امور صنفی توزیعی وخدماتی تهران به عنوان خبرنگار فعالیت داشتم.در سال 1386 ودر شروع دوردوم فعالیت شورای اصناف کشور به عنوان مسول روابط عمومی وارتباط با رسانه مدیریت روابط عمومی این سازمان فعالیت خود را آغاز نموده که این فعالیت، تاکنون و با عنوان مسولیت ارتباط با رسانه های اتاق اصناف ایران ادامه دارد.