وحید ناصحی فر

عضوهیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشیار پایه 16 در 1399

زمینه های تخصصی :

(1) مدیریت بازاریابی و استراتژيك (2) مهارتهای مدیریت حرفه ای (3)رفتار و تحول سازمانی

سوابق تحصيلي :

ـ ليسانس اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبائي

ـ فوق ليسانس مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي از دانشگاه علامه طباطبائي

ـ دكتري مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي از دانشگاه علامه طباطبائي

سوابق كاري :  

ـ دانشيار گروه مديريت بازرگاني دانشگاه علامه طباطبائي (از 83 تاكنون)

ـ مشاور در برنامه ريزي استراتژيك بنياد مستضعفان (از 81 تا 83)

ـ مشاور مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت جوراب آسيا (استارلايت) (از 81 تا 83)

ـ مدير پروژه ارزيابي خدمات پس از فروش گروه بهمن (82 تا 84)

ـ مدير گروه مطالعات بازاريابي مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني (85 88)

ـ مشاور مدير عامل مركز آموزش بازرگاني (87 91)

ـ عضو هيئت مديره انجمن لجستيك  (83 تا 86)

ـ عضو هيئت مديره و رئيس انجمن علمي بازاريابي ايران (از 87  تا 90)

ـ مشاور مدير عامل شركت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا (88 و 89)

ـ عضو هيئت مديره شركت تجارت همراه سينا  (88 و 89)

ـ مديركل دفتر آمار و اطلاعات وزارت بازرگاني (90 و 91)

ـ مشاور و معاون ارزيابي مؤسسه علوم و فنون كيش (92 تا 97)

ـ مدير آموزش هاي تخصصي آزاد دانشگاه علامه طباطبائي (95 و 96)

ـ مشاور مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت چاپ و نشر بازرگاني (از 98 تاكنون)

سوابق تدريس :

(1)استراتژي بازاريابي (2) بازاريابي پيشرفته (3)رفتارمصرف كننده (4) بازاريابي صنعتي (5)مديريت فروش (6)تحقيقات بازاريابي (7) تبليغات و برندينگ (8) طراحي مدل هاي كسب و كار (9) مديريت فروش (10)مهارتهاي مذاكرات تجاري و ..... در دانشگاه علامه طباطبائي و دوره هاي DBA مؤسسات مختلف

سمينارهاي آموزشي :

(1)بازاريابي استراتژيك (2) مهندسي فروش (3) فنون و روشهاي مذاكرات تجاري (4) آداب تجاری (5)مشتري مداري (6)بازاريابي تلفني (7)مهارتهاي رفتار حرفه اي(8)فروشندگي حرفه اي (9)مديريت بحران (10)مديريت بحران فروش (11)برندسازي شخصي (12)مثلث برندينگ (13)مديريت رابطه با مشتري (CRM) (14)شناسايي و حل مسائل (15)مهارتهاي ارتباطات مؤثر  و .......

ترجمه و تأليف : بيش از 40 مقاله و بیش از 25 كتاب شامل موارد زير :

. آداب تجاري، مذاكره و بازي ها، انتشارات چاپ و نشر بازرگاني

. كنترل و مهار مشتري، انتشارات چاپ و نشر بازرگاني

. مديريت تجربه مشتري، انتشارات چاپ و نشر بازرگاني

. مهارتهاي مذاكرات، مكاتبات و قراردادها، انتشارات چاپ و نشر بازرگاني

. هوش كسب و كار، انتشارات چاپ و نشر بازرگاني

.بازاريابي خدمات مالي، انتشارات ترمه

. برنامه ريزي استراتژيك براي شركتها كوچك و متوسط، انتشارات چاپ و نشر بازرگاني

. جعبه ابزار بازاريابان، انتشارات چاپ و نشر بازرگاني

. مديريت فروش ، انتشارات چاپ و نشر بازرگاني

. بازاريابي صنعتي ، انتشارات ترمه

. 399 فرمان در بازاريابي ، انتشارات ماهان

. نيازسنجي آموزشي ، انتشارات چاپ و نشر بازرگاني

. مديريت تغيير و تحول سازماني ، انتشارات يارمند

. رفتارسازماني ، انتشارات صعود

. مديريت و رفتار حرفه اي ، انتشارات ماهان

. 163 فرمان در خویشتن شناسی مدیران، انتشارات چاپ و نشر بازرگاني

. مديريت چريكي، انتشارات چاپ و نشر بازرگاني

. مهارتهای مدیریت حرفه ای، انتشارات ترمه