مسعود كمالي اردكاني

سوابق اجرايي- مطالعاتي:

1) رئيس گروه تجارت خدمات - معاونت بين الملل وزارت بازرگاني 1385     

2) رايزن بازرگاني ايران در چين- سفارت جمهوری اسلامی ايران در پکن (چين) 1388                                                        

3) مدير گروه پژوهش هاي توسعه فضاي كسب و كار و رقابت پذيري موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني  1392

4) مشاور مركز ملي فرش در امور تجاري 1392                                                                                                                         

5) مدير گروه پژوهش هاي بهره وري و ارتقاي سازماني موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني  1394

6) مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت 1397-1396

7) مدیرکل دفتر بازرگانی عربی- آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران 1398

8) مدیر کل دفتر توسعه ارتباطات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 1399

                       

سوابق علمي و پژوهشي:

1) عضو هيأت علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني از سال 1386 

2) برگزاري چهل دوره "همايش آشنايي و تعامل موثر با بازار چين" در تهران و استانهاي مختلف با همكاري مركز آموزش بازرگاني1392 -1399

3) برگزاري دوره ها و كارگاه هاي متعدد آموزشي مرتبط با مباحث سازمان جهاني تجارت در سازمان ها و مراكز آموزشي دولتي، خصوصي و اجرايي از سال 84 تا 88  

4) تدوین بسته توسعه صادراتي صنايع دستي به بازار چين، سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري

5) بررسی روند تجارت فرش دستباف ايران و جهان: افول بازار غرب ، ظهور بازارهاي نو- مركز ملي فرش ايران

6) تأليف و ترجمه مقالات متعدد در موضوعات بازار جهاني فرش، صادرات فرش به بازار چين، جهاني شدن، منطقه گرايي، تجارت خدمات، استانداردها و الحاق به سازمان جهاني تجارت در نشريات معتبر داخلي يا در همايشهاي داخل كشور

7) تأليف و ترجمه چند كتاب مرتبط با موضوعات سازمان جهاني تجارت با عناوين «تجارت خدمات در سازمان جهاني تجارت» در سال 1383 ،«آينده سازمان جهاني تجارت» در سال1386و دسترسي به بازار در سازمان جهاني تجارت وظيفه اي ناتمام در سال 1388 به چاپ رسيده است.

8) تأليف كتاب"راهنماي عملي تجارت با چين" شركت چاپ و نشر بازرگاني مهر 1394

9) تألیف کتاب" یکصد نکته در باره فعالیت در بازار چین" شركت چاپ و نشر بازرگاني  مهر 97

10) تألیف کتاب « الگوهای کسب و کار در صنایع لوازم خانگی و شوینده» شركت چاپ و نشر بازرگاني  شهریور 99

تخصصها:

1) استراتژي هاي صادراتي و بازاريابی بين الملل به ويژه در بازار چين

2) مذاكرات تجاري بين المللي

3) قوانين و مقررات سازمان جهاني تجارت

 

اقدامات ويژه در دوره تصدي رايزن بازرگاني ايران در چين:

1) شناسايي و ايجاد شبكه اطلاعات تجاري با بيش از 200 نهاد، انجمن، اتاق بازرگاني و اتحاديه صنعتي در چين

2) افزايش بيش از 20 برابري صادرات فرش دستباف ايران به چين

3) اايجاد بازار صادراتي براي خدمات گردشگري، محصولات غذايي، گياهان دارويي، محصولات صنايع دستي و جواهر آلات ايران در بازار چين از طريق تحقيقات ميداني بازار، اقدامات ترويجي، پذيرش چندين هيأت تجاري و برگزاري حدود پنجاه نمايشگاه معرفي محصولات ايراني در بيش از 20 شهر بزرگ چين با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي،مركز ملي فرش و اتحاديه هاي توليدي و صادراتي از جمله فرش،صنايع دستي و جواهرآلات و مواد غذايي كشور