ابلاغ آئین نامه اجرایی بند پ ماده 72 قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه

طبقه بندی: مرجع صادر کننده: دفتر مقررات صادرات و واردات تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰شماره: 60/242687

 
فایل ضمیمه.zip

 ابلاغ مصوبه 113194 به استانها و گمرک.zip