مهدی نجات نیا

کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی (دانشگاه تهران)

سوابق کاری

عضو مجمع متخصصین ایران

عضو انجمن دوستی ایران وعراق

عضو انجمن بازرگانی علمی ایران

متخصص 13 ساله تجارت با کشور عراق

عضو کانون دانش آموختگان اقتصاد ایران

کارشناس 20 ساله صادراتی کشور در وزارت صنعت معدن و تجارت

مشاوره بیش از 7000 هزار شرکت تولیدی بازرگانی جهت صادرات به عراق

برگزارکننده 115 همایش تخصصی در حوزه تجارت با کشور عراق

سوابق آموزشی 

مدرس دوره های تخصصی اتاق های بازرگانی ایران

مدرس دانشگاه علمی کاربردی شعبه بازرگانی تهران

مدرس کارگاه های آموزشی صادرات به عراق شهرک های صنعتی و پارک های فناوری

مدرس سمینارهای مرکز آموزش بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

حوزه های مشاور

صادرات به عراق

سابقه فعالیت

13 سال سابقه در حوزه تجارت با کشور عراق