خبرنامه جهانی

تحولات جهانی صنعت ، معدن و تجارت

ریسک عملیاتی کشورهای عراق ، سوریه ، کرانه غربی و غزه ، لیبی و یمن در جایگاه 15 تا 19 در منطقه و پس از ایران قرار دارند . عمده ترین ریسک عملیاتی در ایران ، اعمال تحریم های بین المللی علیه کشور بوده است که مانع از جریان کالا ، تکنولوژی و انتقال پول از ایران به خارج و برعکس شده است . علاوه بر این ، ایران از یک طرف با سطح بالای بیکاری ، خصوصاً بیکاری جوانان تحصیل کرده و از طرف دیگر با کاهش هزینه های عمرانی روبرو . . .

تحولات جهانی صنعت ، معدن و تجارت

چالش های جدید و پیش روی مناطق ویژه اقتصادی انقلاب جدید توسعه صنعتی و اقتصاد دیجیتالی در حال دگرگونی و جابجایی مشتریان اصلی مناطق ویژه یعنی صنایع کارخانه ای است . مناطق ویژه اقتصادی نیازمند ....

تحولات جهانی صنعت ، معدن و تجارت

عملکرد رقابت پذیری صنعتی ایران با وجود آن که در دو دهه گذشته شاخص عملکرد رقابت پإیری صنعتی ایران بهبود یافته است ، اما عملکرد رقابت پإیری صنعتی ایران در جهان و حتی منطقه ( منجمله در قیاس با کشور مجاور ما ترکیه ) از جایگاه مانسبی برخوردار نیست و . . .

تحولات جهانی صنعت ، معدن و تجارت

یکی از چالش های اساسی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در سیاسی گذاری ، نظارت و پایش سلسله فعالیت های تجاری ، صنعتی و معدنی کشور و همچنین توسعه صادرات صنعتی ، ناظر بر جایگاه نا مناسب ساست کیفیت و در نتیجه ضعف زیرساخت های کیفیت کشور است . تعداد سازمان های مسدول در . . . .

تحولات جهانی صنعت ، معدن و تجارت

ناظران و رسانه های غربی سال هاست از ظهور آسیا و پتانسیل عظیم آینده اش سخن می گویند . اما بنظر می رسد آینده خیلی سریعتر از آنچه انتظار می رفت ، به وقوع پیوسته است . یکی از چشمگیر ترین تحولات 30 سال گذشته ظهور آسیا بوده است . . .