دکتر خلیل حیدری

دکتر خلیل حیدری

• مشاور مدیر عامل شرکت چاپ و نشر بازرگانی

• استادیار گروه مطالعات بازرگانی داخلی موسسه مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی

تحصیلات:

• کارشناسی: علوم اقتصادی- دانشگاه تهران

• کارشناسی ارشد: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- دانشگاه تهران

• دکتری: علوم اقتصادی- دانشگاه مفید

سوابق اجرایی، آموزشی:

• مدير گروه مطالعاتي بازرگاني داخلي 1390 تا 1391 و 1397 تا 1398

• مدير گروه مطالعاتي و امور استان‌ها 1386 تا 1389

• پژوهشگر نمونه وزارت بازرگاني- سال 1381

• پژوهشگر نمونه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگاني- سال 1380 و 1382

• پژوهشگر تمام وقت گروه فقر و آسيب‌پذيري- مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي- وزارت جهاد كشاورزي- سال 1375 و سه ماه اول 1376

• مدير دانشگاه آزاد اسلامي تفرش- سال 1376

• حضور در جلسات ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت

• تدريس دروس اقتصاد خرد و كلان و حل تمرین رياضي در:

 دانشگاه تهران- دانشكده اقتصاد،

 دانشگاه آزاد تفرش

 دانشگاه اميركبير واحد تفرش

 دانشگاه پيام نور مركز تهران

 مركز آموزش بازرگاني وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني

مقالات چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی:

• خدادادکاشی، فرهاد و حیدری، خلیل (۱۳۷۸)، اهمیت شکر در امنیت عذایی و ضرورت حفظ آن در بسته حمایتی، پژوهشنامه بازرگانی

• حیدری، خلیل و چراغی، داود (۱۳۸۱)، بررسی نقش تولید و تجارت برنج در امنیت غذایی خانوارهای ایرانی در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸، پژوهشنامه بازرگانی

• خداداد کاشی، فرهاد و حیدری، خلیل (۱۳۸۱)، تحلیل عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای شهری و روستایی و تعیین اثر بخشی مخارج خانوارها در تأمین نیازهای غذایی: کاربرد برنامه‌ریزی خطی، پژوهشنامه بازرگانی

• خداداد کاشی، فرهاد و حیدری، خلیل (۱۳۸۳)، ارزیابی نقش اقلام یارانه‌ای خوراکی در سبد خانوارهای شهری و روستایی، پژوهشنامه بازرگانی

• خداداد کاشی، فرهاد و حیدری، خلیل (۱۳۸۳)، برآورد سطح امنیت غذایی خانوارهای ایرانی بر اساس شاخص AHFSI، اقتصاد کشاورزی و توسعه

• خداداد کاشی، فرهاد و حیدری، خلیل (۱۳۸۴)، برآورد خط فقر در ایران طی سال‌های ۱۳۶۳- ۱۳۷۹، فصلنامه رفاه اجتماعی

• پرمه، زورار و حیدری ، خلیل (۱۳۸۵)، عیین خانوارهای نیازمند از بی نیاز با استفاده از آزمون تقریب میانگین (در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران)، پژوهشنامه بازرگانی

• حیدری ،خلیل ، کاوند ، حسین و پرمه، زورار (۱۳۸۶)، برآورد تاثیر یارانه غذایی بر کالری دریافتی خانوارهای ایرانی، رفاه اجتماعی

• خداداد کاشی، فرهاد و حیدری، خلیل (۱۳۸۷)، بررسی توزیع درآمد در ایران: کاربرد شاخص تایل، اتکینسون و ضریب جینی، پژوهشنامه بازرگانی

• خداداد کاشی، فرهاد و حیدری، خلیل (۱۳۸۸)، اندازه‌گیری شاخصهای فقر بر اساس عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای ایرانی، پژوهشنامه بازرگانی

• حیدری ، خلیل و پرمه، زورار (۱۳۸۹)، برآورد آثار اصلاح قیمت نان و حامل‌های انرژی روی سبد هزینه خانوار، فصلنامه راهبرد

• خداداد کاشی، فرهاد و حیدری، خلیل (۱۳۹۰)، بررسی جایگاه آموزش در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی

• خداداد کاشی، جعفر عبادی، سید ضیائ الدین کیاء الحسینی و خلیل حیدری (۱۳۹۶)، اندازه‌گیری قدرت انحصاری صنایع تولیدی در ایران: رویکرد توابع تصادفی مرزی، مدلسازی اقتصادی

• مهدی رضایی، خلیل حیدری و پریسا یعقوبی (1396)، شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران با تاکید بر رشد ارزش افزوده، مدلسازی اقتصادی

• خداداد کاشی، جعفر عبادی، سید ضیائ الدین کیاء الحسینی و خلیل حیدری (۱۳۹۷)، برآورد قدرت انحصاری و پراکندگی قدرت بازار صنایع در ایران با تاکید بر صنایع غذایی، اقتصاد کشاورزی و توسعه

• حیدری، خلیل (1398)، ارزیابی تاثیر تحریم های آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی، فصلنامه تامین اجتماعی

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

• خداداد کاشی و خلیل حیدری (۱۳۷۹)، امنیت غذایی در کشورهای OIC و محاسبه شاخص کفایت عذایی در ایران ،همایش بین‌المللی ایجاد بازار مشترک اسلامی

• خداداد کاشی و خلیل حیدری (۱۳۸۱)، بررسی جایگاه نان در سبد غذایی مردم ایران، اولین همایش تخصصی تولید نان

• خلیل حیدری (۱۳۸۲)، بررسی سهم ضایعات و قاچاق گندم در امنیت غذایی خانوارهای ایرانی، همایش روش‌های پیشگیری از اتلاف منابع ملی

• خلیل حیدری (۱۳۸۳) ،نقدی کردن یارانه‌ها: ملاحظات تغذیه‌ای و امنیت غذایی خانوارهای ایرانی، همایش نقدی کردن یارانه‌ها

• خلیل حیدری (۱۳۸۵) ،تحلیل اقتصادی شاخص‌های تغذیه‌ای و کفایت غذایی در ایران، نهمین کنگره تغذیه ایران

• خلیل حیدری (۱۳۹۷) ،بررسی اثرات تحریم بر فقر و توزیع درآمد، بررسی ابعاد حقوقی و تجاری دور جدید تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

برخی از گزارش¬های علمی طرح های پژوهشی و فناوری:

• خداداد کاشی و خلیل حیدری (۱۳۷۹)، بررسی امنیت غذایی در استان سیستان و بلوچستان، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

• خداداد کاشی ، خلیل حیدری و رحیم دباغ (۱۳۸۰)، رتبه‌بندی و تعیین حداقل مخارج مورد نیاز برای دسترسی به سبد مصرفی خوراکی کالاهای اساسی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

• خداداد کاشی خلیل حیدری (۱۳۸۳)، بررسی روند فقر و توزیع درآمد و تعیین اقشار لازم‌الحمایه بر حسب خصوصیات اجتماعی و اقتصادی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

• خلیل حیدری و اسماعیلی پور (۱۳۸۷)، آثار افزایش قیمت نان بر سبد هزینه خانوار، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

• خلیل حیدری (۱۳۹۰)، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

علایق پژوهشی: اقتصاد صنعتی؛ بهره‌وری؛ فقر و الگوی مصرف؛ بازرگانی داخلی

توانمندی‌ها:

 کار با نرم‌افزارهای اقتصادی و آماری؛ سخت افزار

 برگزاری میزگردهای تخصصی (بیش از 20 عنوان)

 تهیه گزارش‌های تحلیلی، رسانه‌ای، دیدگاه، اظهار نظر کارشناسی اقتصادی- بازرگانی (بیش از 100 عنوان)

 شرکت در گفتگوها و مناظره‌های رادیویی و تلوزیونی (بیش از 50 عنوان)

 ارائه مشاوره تخصصی (بیش از 50 عنوان)

 اظهار نظر کارشناسی، تهیه متن سخنرانی

 راهنما و مشاور پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد (بیش از 5 عنوان)

 داور پایان‌نامه‌های دکتری (2 عنوان)