بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399

به پیوست تصویر نامه شماره 57625‏/2مورخ 29‏/4‏/99دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به انضمام نامه شماره 123154‏/99 مورخ 25‏/4‏/99&a

طبقه بندی: 1399                        مرجع صادر کننده: دفتر صادرات                     تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

شماره: 68/485                          محدوده شمول: صادرات -غیرنفتی

به پیوست تصویر نامه شماره 57625/2مورخ 29/4/99دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به انضمام نامه شماره 123154/99 مورخ 25/4/99 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه ضمایم آن در خصوص «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و نحوه رفع تعهدات ارزی صادراتی ایفاء نشده سال های 1397و1398 صادرکنندگان» جهت بهره برداری و اقدام لازم با رعایت کلیه مقررات و تشریفات مربوطه ارسال می گردد. ضمناً با توجه به بند 6 بسته موصوف تأکید میگردد از این پس انجام تشریفات گمرکی و صدور پروانه ورودموقت برای پردازش (موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی)، علاوه بر رعایت کلیه قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، مستلزم ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت میباشد.

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند