عضویت در سایت

با خرید هر یک از پلن های عضویت به شما یک اعتبار یک ساله داده خواهد شد در طول این سال شما می توانید از امکانات سایت بر اساس پنل انتخابی اسفاده نمائید در پایان مدت اعتبار یک ساله ، می توانید با پرداخت فاکتور صادر شده از طرف سایت به مدت یک سال دیگر از امکانات سایت استفاده نمائید