رضا پاکدامن حقیقی

دارای مدارک کارشناسی حقوق قضائی ، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و دوره عالی حقوق تجارت بین الملل از ایتالیا-بیش از 33 سال سابقه مدیریت و مشاوره حقوقی ق

سعید نجم روشن

ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺠﻢ روﺷﻦ داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮي ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿ ﮏ، ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺣﻮز